Regulamin sklepu internetowego www.vices.eu

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.vices.eu oraz świadczenia usług przez wskazany serwis.

 

Sklep internetowy www.vices.eu  organizowany i prowadzony jest przez VICES POLAND SP. Z O.O., ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000478256, NIP: 5252565224, REGON: 146882975, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.W ramach sklepu internetowego www.vices.eu Sprzedający zawiera z Użytkownikami umowy sprzedaży Towarów.

Użyte w treści niniejszego regulaminu sformułowania oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania, dokonywania zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży przez Sklep internetowy www.vices.eu ;

Sklep internetowy – sklep internetowy umieszczony na stronie internetowej www.vices.eu oraz wszystkich jej pod stronach, za pomocą którego Sprzedający zawiera z Użytkownikami umowy sprzedaży Towarów;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Użytkownik – przedsiębiorca osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, klient, który zawiera umowy sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego oraz wypełnia, określone w niniejszym regulaminie, przesłanki bycia użytkownikiem wskazanego sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

Niepowtarzalna nazwa Użytkownika – niepowtarzalny znak złożony z liter lub cyfr identyfikujący indywidualnie Użytkownika w systemie komputerowym obsługującym Sklep internetowy będąca jednocześnie adresem poczty elektronicznej Użytkownika;

Hasło dostępu – znak złożony z liter lub cyfr, który w połączeniu z niepowtarzalną nazwą Użytkownika pozwala Użytkownikowi na dostęp oraz korzystanie z jego konta w ramach Sklepu internetowego, dokonywanie zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży;

Regulamin stanowi integralną część Umowy i obowiązuje Użytkownika przez cały okres korzystania przez niego ze Sklepu internetowego.

Poprzez rejestrację na Sklepie internetowym Użytkownik wyraża akceptację warunków określonych w Regulaminie, a co za tym idzie na treść Umowy sprzedaży.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom w ramach Sklepu internetowego oraz jego wygląd i treść, stanowią własność Sprzedającego i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Sprzedającego na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

Sklep internetowy jest platformą do współpracy między przedsiębiorstwami. Do jego funkcjonowania oraz kontaktów i stosunków między Sprzedającym a Użytkownikami nie mają zastosowania przepisy dot. zawierania umów z konsumentami oraz sprzedaży konsumenckiej.

Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet, a korzystanie z przedmiotowych usług może wiązać się z ryzykiem utraty, przechwycenia lub innego przetworzenia danych Użytkownika wywołaną ingerencją osób trzecich w transmisję danych dokonywaną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy zachowaniu poufności Niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub Hasła dostępu. Wszelkie ryzyko z tytułu niedołożenia należytej staranności, o której mowa w zdaniu 1, a także z tytułu udostępnienia osobom trzecim Niepowtarzalnej nazwy Użytkownika czy Hasła dostępu lub umożliwienia dostępu do Sklepu internetowego osobom trzecim poprzez własną Niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz Hasło dostępu spoczywa na Użytkowniku.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie mediów lub w dostępie do sieci Internet, uniemożliwiających dostęp Użytkownika do Sklepu internetowego. Ponadto Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw lub trudności w dostępie do Sklepu internetowego spowodowanych prowadzeniem prac konserwacyjnych, remontowych lub ulepszeniach systemów teleinformatycznych, w których działa Sklep internetowy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu sieci Internet, systemu internetowego lub działań osób trzecich skutkujących błędami w procedurze oraz systemie dokonywania zamówień lub w określeniu cen Towaru.

 

Warunki świadczenia usług i korzystania ze Sklepu internetowego

 

§ 3

 

W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnianie przez Użytkownika następujących wymogów technicznych:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b z siecią Internet;

prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b system operacyjny Microsoft w wersji Windows 95 lub nowszej;

prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 0 lub nowszej albo Firefox w wersji 5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. e akceptacja plików Cookie;

włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. e obsługa skryptów Java Script;

prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 0 lub nowszej.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub niemożliwość korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzeń innych niż określone w ust. 1, urządzeń nieposiadających oprogramowania określonego w ust. 1 lub urządzeń posiadających inne oprogramowanie niż to określone w ust. 1.

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:

założyć i dysponować aktywnym kontem w Sklepie internetowym,

zalogować się do swojego konta w Sklepie internetowym,

w przypadku usług wymagających przetwarzania danych osobowych Użytkownika – wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Konto w Sklepie internetowym może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował Niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz Hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepem internetowym. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

Po rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do niepełnej oferty Sprzedającego, tj. bez wskazania cen oraz bez możliwości złożenia zamówienia Towaru.

Po dokonaniu rejestracji Użytkownika Sprzedający dokonuje weryfikacji danych Użytkownika.

Po dokonanej weryfikacji oraz uzyskaniu przez Sprzedającego potwierdzenia prawdziwości danych wskazanych przez Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej treści oferty, tj. cen produktów oraz możliwości złożenia zamówienia.

 

§ 4


Sprzedający może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu internetowego,

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku czy prowadzonej działalności,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Zawieranie Umowy sprzedaży

 

§5


W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów.

Po zaakceptowaniu Zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru:

metody płatności,

sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

Dostawa Towaru

 

§ 6


Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

Termin wysyłki Towarów wynosi 24 godziny od zaksięgowania przez Sprzedającego zapłaty ceny nabycia zgodnie z § 7 ust. 1.

W przypadku uzgodnienia sposobu płatności wskazanego w § 7 ust. 3 pkt. a.) termin wysyłki wynosić będzie 24 godziny od przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia oraz uzgodnienia między Sprzedającym a Użytkownikiem sposobu dokonania płatności.

W przypadku uzgodnienia sposobu płatności wskazanego w § 7 ust. 3 pkt. a.) Sprzedający lub przedstawiciel Sprzedającego ma prawo wstrzymać się z wydaniem Towaru do momentu zapłaty ceny nabycia przez Użytkownika.

 

Ceny i płatności

 

§7


Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, z wyjątkiem podatku VAT. Podatek VAT wraz z opłatą za transport ( naliczany od przesyłek zagranicznych) jest podawany pod koniec złożonego zamówienia.

Użytkownik uiszcza cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.

Po uzyskaniu uprzedniej zgody Sprzedającego, Użytkownik może dokonać zapłaty ceny nabycia w następujący sposób:

płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,

płatność gotówką we wskazanym przez Sprzedającego systemie płatności elektronicznych,

płatność kartą kredytową lub płatniczą we wskazanym przez Sprzedającego systemie płatności elektronicznych.

 

Gwarancje i reklamacje

 

§ 8

 

Sprzedający ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wadliwość Towaru lub niezgodność Towaru z Zamówieniem lub Umową sprzedaży na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

 

Użytkownik (Kupujący) zobowiązany jest w terminie 60dni od dnia otrzymania zbadać produkt pod kątem wadliwości i zgodności towaru z zamówieniem oraz umową sprzedaży. W przypadku zaniechania tego obowiązku Użytkownik (Kupujący) traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji (artykuł 563 kodeksu cywilnego).

 

Warunkiem rozpatrzenia gwarancji przez Vices jest wypełnienie i załączenie do przesyłki formularza reklamacji
 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji towaru w okresie 1 roku od jego otrzymania przez Użytkownika (Kupującego)

Sprzedający rozpatruje każdą reklamację indywidualnie.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. Towar wadliwy zostanie w tym okresie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne u Sprzedającego Towary do wyboru.

Kupujący jest zobowiązany odesłać produkt w nienaruszonym stanie.

Realizacja reklamacji przez Sprzedającego w sposób wskazany w niniejszym paragrafie zaspokaja wszelkie roszczenia Użytkownika z tytułu wadliwości Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem lub Umową sprzedaży.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 9


Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub mailowo pod adres reklamacja@vices.eu.

W reklamacji Użytkownik powinien podać firmę przedsiębiorstwa, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 10


Sprzedający oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z zastrzeżeniem postanowień § 8 Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów. Ponadto zamówione produkty, które nie zostaną opłacone, są przetrzymywane przez Sprzedającego 4 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Sprzedający przyjmuje do wiadomości, iż podane w treści regulaminu terminy zostały wskazane dla działań Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane działaniem podmiotów lub osób trzecich, w tym dostawców, kurierów, poczty czy banków oraz opóźnienia powstałe w wyniku działania siły wyższej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

§ 11

Prezentowane w serwisie vices.eu ceny są cenami netto. Klienci bez aktywnego, europejskiego numeru NIP zostaną obciążeni podatkiem w wysokości 23%.