Regulamin świadczenia usługi Newsletter

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł, opłaconym w kwocie 960 850,00 zł, (dalej: „Azagroup”).

 3. Dane kontaktowe:

 1. adres pocztowy: Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6,

 2. adres poczty elektronicznej: centrala@vices.eu

 3. numer telefonu: +48 600 600 785 pn-pt 8.30-16.30 , (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 1. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez Azagroup informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

 3. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.

 4. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 5. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link „Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” (lub równoważny) znajdujący się w wiadomości e-mail. W takim przypadku, Użytkownik zostanie wypisany z usługi Newsletter.

 6. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet.

 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.vices.eu.

  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

  4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Azagroup wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdź swój adres e-mail i odbierz kod rabatowy!.

 8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

 9. Po aktywowaniu linku, o którym mowa w pkt. 10 powyżej, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres mailowy, kod rabatowy w wysokości 5% na pierwsze zakupy.

 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.

 11. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres centrala@vices.eu ,

  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 600 600 785 pn-pt 8.30-16.30 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 12. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Azagroup zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 13. Azagroup zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Azagroup, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu www.vices.eu i usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu www.vices.eu i usługi Newsletter, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu www.vices.eu i usługi Newsletter. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.vices.eu stosownej informacji w zakładce „Regulaminy”. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 14. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.vices.eu w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 15. Administratorem danych osobowych jest Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł, opłaconym w kwocie 960 850,00 zł. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych www.vices.eu.

 16. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Rafał Surowy: iod@azagroup.eu .