1420-23 FUCHSIA 36 41 1420-23 FUCHSIA 36 41

  • 31628
  • fushia lato 2018 12 36:37:38:39:40:41 1:2:3:3:2:1
  • Box
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41

color fushia
pairs per ctns 12
sizes 36:37:38:39:40:41
amount in sizes 1:2:3:3:2:1